WSTĘP

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania danych osobowych i ich ochrony w ramach Serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.dobrastronaparafii.pl
 2. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest FSV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001027366, NIP 9462726782, REGON 524834716.
 3. Wszelkie pytania do administratora lub wątpliwości, w szczególności dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownicy mogą kierować:
 1. drogą korespondencyjną – na adres siedziby Administratora;
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@fsv.pl
 3. za pośrednictwem strony internetowej www.dobrastronaparafii.pl
 1. Administrator zapewnia, że powierzone mu dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – zwanego dalej RODO.
 2. Nadrzędnym celem Administratora jest zapewnienie Użytkownikom korzystającym z Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO.
 3. Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisu.
 5. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi wszystkich jego Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

PODSTAWOWE POJĘCIA

 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora,
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – zorganizowane rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.fvs.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, a także w aplikacjach i innych narzędziach informatycznych, obejmujące zespół współpracujących ze sobą programów komputerowych, baz danych i elementów towarzyszących (np. graficznych), połączonych w jeden system teleinformatyczny służący w szczególności do prezentacji, promocji i reklamy usług oferowanych przez Administratora;
 • Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

CELE, PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. gdy Użytkownik Serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w Serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celach marketingowych Administratora, polegających na informowaniu Użytkownika o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika Serwisu. Brak podania danych przez Użytkownika Serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.
 2. Przy pomocy formularzy zamieszczonych w Serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach Serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe Użytkownika Serwisu: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, KRAJ, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, NUMER TELEFONU.
 3. Dane podane w formularzach zamieszczonych w Serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu identyfikacji zagrożeń dotyczących bezpiecznego przetwarzania danych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 3. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby te są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

ODBIORCY DANYCH

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności związane z koniecznością przetwarzania tych danych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usług teleinformatycznych, hostingu, usług IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej.
 2. Podmiot trzeci mający dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania tych danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWEJ

 1. Użytkownik Serwisu, w przypadku, gdy Serwis to przewiduje, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie.
 3. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika Serwisu.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdemu, czyje dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych oraz do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 15 RODO) – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator udostępnia jej dane, a także przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. prawo uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO) – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie o ile jest to możliwe i nie narusza praw osób trzecich;
 3. prawo do sprostowania (art. 16 RODO) – Użytkownik ma prawo zgłosić wniosek o usuniecie niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnienia ich lub aktualizacji, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – Użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – na tej podstawie Administrator może zaprzestać dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator może wydać dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą;
 7. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych (art. 21 RODO) – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 8. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych (art. 21 ust. 2 RODO) – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 9. prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO) – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 10. prawo do skargi (art. 77 RODO) – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).
 11. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
 1. w formie pisemnej na adres siedziby Administratora;
 2. na adres poczty elektronicznej: info@fsv.pl;
 1. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 2. Odpowiedź będzie udzielana na adres poczty elektronicznej z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres poczty elektronicznej (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach:
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;
 2. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które mogą wykorzystywać pliki cookies m.in. w następujących celach:
 • monitorowanie ruchu na stronach internetowych Administratora;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Administratora,
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;
 1. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w dokumencie Polityka plików cookies dostępnym na stronie internetowej Serwisu.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Do zbierania statystyk Administrator może wykorzystywać produkt Google Analytics. W takim przypadku dane Użytkownika odwiedzającego Serwis otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Użytkownik może zablokować dostęp Google Analytics do swoich danych poprzez zainstalowanie wtyczki znajdującej się pod adresem internetowym: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 4. Administrator zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi wyjaśnieniami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, przygotowanymi przez Google i znajdującymi się pod adresem internetowym: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 5. Administrator może korzystać również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu społecznościowego Facebook należącego do Meta Platforms. W ramach tych narzędzi kierowane mogą być reklamy w serwisie społecznościowym Facebook. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 6. W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań Użytkowników odwiedzających stronę www.fvs.pl może zostać na niej zaimplementowany Pixel Meta, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje mogą być przekazywane do serwera serwisu społecznościowego Facebook w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 7. Informacje zbierane w ramach Pixela Meta są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Administrator informowany jest jedynie, jakie działania Użytkownik podjął w ramach jego strony. Meta Platform może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu społecznościowego Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora, a informacji o nich opisane są w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku Użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.  Meta Platforms posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się m.in. w USA.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram).
 2. Dane te są przetwarzane w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, oferowaniu usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki i oferowanych usług oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w Klauzuli informacyjnej dla odwiedzających fanpage Facebook.
 3. Serwis zawiera łącza do profili Administratora w mediach społecznościowych, które posiadają odrębne polityki prywatności i z treściami których zapoznać można się wchodząc na poszczególną stronę za pomocą łącza oznaczonego stosowną ikoną.
 4. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością Administratora, ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, ani za obowiązujące w stosunku do Użytkowników zasady ochrony poufności informacji. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą takie łącze przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Administratora, nawet jeśli nie posiada on profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Administratora do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika.
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią.
 6. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Administratora bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na niej należy się wylogować z tego serwisu.
 7. Użytkownik możne również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa Serwisu. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.
 2. Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod adresem internetowym https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks.
 3. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).
 1. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych Administrator wystąpi do Użytkownika o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informując uprzednio Użytkownika o ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
 2. W związku z przekazaniem danych poza EOG Użytkownicy mogą zażądać od Administratora informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

 1. W ramach Serwisu Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez niego dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami może być on zainteresowany, na podstawie jego dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów.
 2. Profilowanie, dokonywane przez Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących negatywne skutki prawne wobec Użytkownika lub wpływających na niego w inny istotny sposób

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 23.04.2023 r.